СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Административни услуги

Eвропейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/.
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/.
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на диплома за средно образование
Преместване и прием на ученици в държавните и в общинските училища

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование