СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Работни места по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“

Работни места по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“

СУ „Васил Левски“ обявява едно свободно работна място на длъжност образователен  медиатор в училище, НКПД 5312-3004 на пълен работен ден по национална програма „Подкрепа на  образователните медиатори и социални работници“ за срок от 6 месеца считано от  01.07.2022 до 31.12.2022.Подбора на кандидатите ще се извършва в два етапа: по документи и събеседване. Процедурата се провежда от комисия, състояща се най-малко от трима членове, в т.ч. и председател.
В срок до 29.06.2022 кандидатите, трябва да предоставят в деловодството на СУ „Васил Левски“, заявление за кандидатстване за работа, автобиография и диплома за завършено образование. Комисия в състав назначена с заповед на директора на СУ“Васил Левски“ „ ще  извърши подбор по документи за допускане до събеседване на кандидатите.
В срок до 30.06.2022 комисия в състав назначена с заповед на директора на СУ“Васил Левски“, ще извърши събеседване с допуснатите кандидати, и избор на кандидат за назначаване на длъжност образователен медиатор в училище с НКПД 5312-3004.

Прикачени документи

Спецификация
Обява