СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Профил на купувача

Предмет на настоящата процедура е „ Доставка на обяд – основно ястие и питка хляб за учениците
от I до V клас, включени в целодневна организация на учебния ден”  в СУ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК.