СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Училищни документи

Прикачени документи

График класни и контролни работи - II срок 2023/24г.
Правилник за дейността на училището
Професионални училищни общности
Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества
Седмично разписание V-XII клас - I срок 2023/24г
Седмично разписание начален етап I срок 2023/24г
График за дежурство - I срок, 2023/2024 г.
Годишен план на училището
Стратегия за развитие на училището
Учебно разписание
Правила за работа с информационни системи
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Мерки за повишаване качеството на образование
Етичен кодекс
Единни училищни правила в случаи на тормоз на ученици
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
Училищна програма за превенция на агресивното поведение
Професионални общности
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Превенция ранно напускане
Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд
Схема за оповестяване на инцидент
Политика за личностно развитие
Охрана на труда
План на координационния съвет
Комисии за работа съм ПС
План на ПС
План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата
План за работа на ученическия съвет
План за работа на УКБППМН
План за противодействие на тероризма
План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата
План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
План за квалификационната дейност
Вътрешни правила за квалификационна дейност
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образоване
Правилник за вътрешния трудов ред
Училищна стратегия за превенция на ранното напускане на деца от училище
Програма по Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние
Декларация за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние
Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Варна