СУ "Васил Левски"
град Долни чифлик

Училищни документи

Прикачени документи

Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището
Годишен план на училището
Етичен кодекс
Училищна стратегия за превенция на ранното напускане на деца от училище
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното образоване
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
План за противодействие на тероризма
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма по Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Стратегия за развитие на училището
Училищна програма за превенция на агресивното поведение
Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност
Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние
Декларация за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние
Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
План за квалификационната дейност
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни
Училищен план за противодействие на училищния тормоз
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Варна
План на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между ученици в училище
План на училищен Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между ученици в училище
Мерки за повишаване качеството на образованието